Zpět do obchodu

Registrace

Ochrana osobních údajů

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracovávání osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků společnosti BerberTrekking s.r.o vystupujícím pod marketingovým jménem ZažítMaroko.cz a BarvyMaroka.cz

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosíme, věnujte pozornost tomuto dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službami, která Vám poskytujeme.

Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění, a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením čl. 13 a následně obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

 

 1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost BerberTrekking s.r.o zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským sídlem v Plzni – oddíl C, vložka 36863 pod názvem BerberTrekking s.r.o se sídlem Spolková 1188/ 8, 312 00 Plzeň, IČO: 02017270 (dále „Správce“ nebo „BerberTrekking“).

Na BerberTrekking se můžete obrátit písemně na adresu sídla společnosti BerberTrekking s.r.o, Spolková 1188/ 8, 312 00 Plzeň, Česká republika nebo na e-mailovou adresu info@barvymaroka.cz

 

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli nabízet a poskytovat naše služby a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili naše oprávněné zájmy.

Shromažďujeme osobní údaje o našich zákaznících, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem nebo kteří nám dali souhlas, abychom je mohli oslovovat s nabídkou našich služeb.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu.

Jsou jimi zejména (avšak nikoliv výlučně):

a) Základní identifikační údaje

Jsou to zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), státní občanství, pohlaví, podpis) Pokud podnikáte také obchodní firma, IČO a sídlo.

b) Kontaktní údaje

Mezi kontaktní údaje patří kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), e-mail, telefon.

c) Fakturační údaje

Jedná se o bankovní spojení, údaje o platbách záloh a doplatků cen zakoupených služeb.

d) Informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce s Vámi

Telefonické hovory nenahráváme. Můžeme si během nich však pořídit poznámky, které následně manuálně dále zpracujeme.

e) Informace o vašem chování na webu

Viz odstavec 3.3

 1. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Pro lepší orientaci, pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje, jsme zpracování rozdělili na dvě základní části, a to kdy je třeba Váš výslovný souhlas a kdy ne.

3.1. Zpracovávání osobních dat bez nutnosti Vašeho souhlasu (zákonné zpracovávání)

a) Zpracovávání osobních údajů pro účely smlouvy

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší smlouvy, pracujeme s nimi zejména při jednání o uzavření smlouvy, při jejím uzavření, její změně, správě a plnění.

Jedná se o všechny údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě nebo v rezervaci služeb vč. jejich změn. Poskytnutí Vašich osobních údajů pro tento účel je zcela dobrovolné, je však nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky, pro uzavření příslušné smlouvy a jejího splnění. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů k tomuto účelu, s Vámi BerberTrekking nemůže jednat, přijmout nezbytná opatření před uzavřením smlouvy ani uzavřít smlouvu a zajistit splnění z ní vyplývajících práv a povinností.

b) Zpracovávání osobních údajů pro účely plnění právní povinnosti

Po ukončení Vaší smlouvy BerberTrekking uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě za účelem plnění svých právních povinností, a to v rozsahu, za podmínek a pro účely stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy. Jedná se zejména o daňové předpisy, předpisy o účetnictví a archivnictví, předpisy upravující promlčecí lhůty apod.

c) Zpracovávání osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce

Po ukončení Vaší smlouvy je BerberTrekking oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu uvedeném pro účely oprávněných zájmů správce. Oprávněný zájem společnosti BerberTrekking jako správce je:

 • informovat Vás a nabízet Vám služby a produkty společnosti BerberTrekking s.r.o tj. zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu a to v rozsahu titul, jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo;
 • zpracovávat osobní údaje pro účely prevence a odhalování trestných činů, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě vč. kontaktních a fakturačních údajů;
 • obhajovat právní nároky, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě, vč. kontaktních a fakturačních údajů.
 • cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti. Ostatní cookies (např. pro cílení reklamy) jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu / nastavení internetového prohlížeče. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

3.2. Zpracovávání osobních dat s Vaším výslovným souhlasem

Pokud jste nebyl/a zákazníkem BerberTrekkingu, ale máte zájem být informován o našich službách a pokud k tomu udělíte výslovný souhlas, může BerberTrerkking zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména nabízení produktů a služeb poskytovaných společností BerberTrekking, šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů a to zejména formou e- mailových zpráv.

Za tímto účelem BerberTrekking zpracovává Vaše identifikační osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, bydliště a kontaktní údaje dle odstavce 2.

 

3.3. Cookies

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webu. Cookies, které používáme jsou potřeba pro správné fungování webu, zvyšují váš prožitek při prohlížení našeho webu, umožňují měření návštěvnosti webu a cílení další reklamy na webu (remarketing). Pomocí souborů cookies Vás nicméně nemůžeme nijak identifikovat jako konkrétního člověka.

Používání funkčních cookies vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Marketingové cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který jste nám dal najevo svým nastavením vašeho webového prohlížeče. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Návod pro nejoblíbenější prohlížeče - Chrome, Firefox, Explorer a Edge.

Koho využíváme pro zpracování cookies?

Službu Google Analytics, provozovanou společností Google Inc. - https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

Službu Facebook Pixel, provozovanou společností Facebook Inc. - https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Službu Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s. –

https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr

 

 1. PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou. U cookies zpracováváme do doby výmazu cookies uživatelem.

a) Zpracovávání osobních údajů bez nutnosti Vašeho souhlasu dle ustanovení bodu 3.1.

Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané v rozsahu pro provedení opatření před uzavřením příslušné smlouvy zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou. Pokud smlouva nebude uzavřena, budou Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávány a zpracovávány pouze po dobu nezbytnou pro plnění právních povinností a oprávněných zájmů BerberTrekkingu

Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané pro uzavření a splnění smlouvy zpracováváme a uchováváme po dobu trvání uzavřené smlouvy, abychom Vám mohli poskytnout či zprostředkovat služby v souladu s takovou smlouvou. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucí či související s uzavřenou smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje v rozsahu pro uzavření a splnění smlouvy po dobu nutně nezbytnou za účelem zajištění plnění právních povinností a oprávněných zájmů BerberTrekkinguu po nezbytně nutnou dobu. Doba uchování Vašich osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále pak daňovými předpisy, předpisy o účetnictví, o archivnictví apod.

b) Zpracovávání osobních údajů s Vaším výslovným souhlasem dle ustanovení bodu 3.2.

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely marketingu, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo do doby odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováváním.

 

 1. JAK/ODKUD ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje získáváme:

a) přímo od Vás zákazníka, tj. subjektu osobních údajů, při jednání o smlouvě, při uzavření smlouvy a v průběhu trvání a plnění smlouvy;

b) od třetích osob, které jsou k tomu oprávněny na základě Vašeho smluvního nebo jiného zastoupení k jednání o provedení opatření před uzavřením smlouvy, pro uzavření smlouvy a plnění takové smlouvy ve prospěch třetích osob dle ustanovení § 1767 a násl. občanského zákoníku, nebo i k jiným konkrétně uvedeným účelům;

c) z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, evidence plátců DPH apod.).

6. JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY, KDE JE NUTNÝ SOUHLAS

Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů za účelem marketingu, šíření obchodních sdělení a rovněž i souhlas pořizování a používáním Vašich fotografií a videozáznamů během čerpání služeb pro účely marketingu je založen na Vašem dobrovolném rozhodnutí. To znamená, že takový souhlas nemusíte udělit, nebo jej můžete kdykoliv odvolat. Odvolání v takovém případě adresujte na email info@barvymaroka.cz

 

 1. KDY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, ANIŽ BYSTE S NÁMI UZAVŘELI SMLOUVU

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i v případech, kdy jste s naší společností neuzavřeli smlouvu. Jde o případy, kdy smlouvu s BerberTrekkingem uzavírá jiná osoba (právnická nebo fyzická) ve Váš prospěch dle ustanovení §1767 a násl. občanského zákoníku. Jedná se tak především o případy, kdy jste na smlouvě uvedeni zpravidla jako účastníci zájezdu. V těchto případech jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozsahu nutném ke splnění smlouvy a k účelům, kdy není vyžadován souhlas subjektu osobních údajů.

 1. JAKÝMI ZPŮSOBY OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Zpracovávání Vašich osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech jako jsou IT aplikace, software apod. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci BerberTrekking.

 1. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací  využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to nejčastěji poskytovatelé těchto platforem a služeb: Google, Facebook, Seznam.cz, Wix.com, Shoptet.cz

 

 1. JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

a) Právo na informace, které plníme již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů dle GDPR.

b) Právo na přístup, díky kterému nás můžete kdykoliv vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, komu je poskytujeme, jak dlouho budou u nás uloženy a proč je uchováváme.

c) Právo na doplnění a změnu můžete uplatnit v případě, když se u vás něco změní nebo když uznáte své osobní údaje za neaktuální.

d)Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje nepřesně nebo že zpracováváme Vaše údaje nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo když vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování - např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.

e) Právo na výmaz (být zapomenut) můžete využít, když si budete přát, abychom vymazali veškeré Vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. jsme povinni evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vašich osobních informací vás budeme informovat e-mailem.

f) Právo odvolat souhlas můžete využít, pokud jste nám dali souhlas se zpracováním některých osobních údajů a svůj názor změníte. Pokud chcete souhlas odvolat, obraťte se na nás emailem na info@barvymaroka.cz

g) Právo na přenositelnost máte v případě, když byste chtěli své osobní údaje přenést k někomu jinému. V tomto případě budeme postupovat stejně jako při uplatnění práva na přístup, jen s tím rozdílem, že Vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Vyjádření vám doložíme do 30 dnů.

h) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domníváte, že s Vašimi údaji nezacházíme dle zákona. V tom případě máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz/. Budeme ovšem moc rádi, když nás o Vašem podezření nejprve informujete, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

11. KDE MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA TÝKAJÍCÍ ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatnit u správce, tj. u společnosti BerberTrekking s.r.o a to e-mailem na adrese info@barvymaroka.cz nebo písemně na adrese Spolková 1188/ 8, 312 00 Plzeň.

Vyjádření a informace ke zpracovávání Vašich osobních údajů či jiným žádostem týkajících se zpracovávání Vašich osobních údajů Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti. V případě potřeby a s ohledem na složitost Vašeho požadavku, zejména pak i z důvodu nutnosti stanovisek a podkladů u smluvně sjednaných zpracovatelů, příjemců nebo v návaznosti i na četnost obdobných žádostí máme právo na o prodloužen uvedené lhůty k vyřízení Vaší žádosti. O prodloužení lhůty k odpovědi, vč. uvedení důvodů a náhradního termínu Vás budeme informovat.

 1. KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Pokud máte k této informační povinnosti společnosti BerberTrekking s.r.o. jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit, a to e-mailem na adrese info@barvymaroka.cz nebo telefonicky na +420 775 967 441.

Tento dokument je průběžně aktualizován, aby byl zajištěn soulad s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Váš BerberTrekking s.r.o./ BarvyMaroka.cz , ZažítMaroko.cz

 

Zveřejněno dne 21. 12. 2020

 

Zpět do obchodu